Ostatnie fotografie

Imieniny

Dzisiaj jest
poniedziałek 25 Styczenia 2021.

Imieniny obchodz±:
Elwira, Paweł, Miłosz, Tatiana

Flash Zegar

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło

Aktualnie online

-> Go¶ci online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Ł±cznie użytkowników: 163
-> Najnowszy użytkownik: Katarzyna Krawczak

17.01.2020

W niedzielę 17.01.2021 mija 35 lat od chwili powstania Ursynowskiego Klubu Turystyki Rowerowej przy ówczesnym Oddziale Ursynowskim PTTK w Warszawie. Klub został założony z inicjatywy „weteranów” Akademickiego Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Vagabundus”, działaj±cego przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie od paĽdziernika 1969 r. Przyczyna była prozaiczna –„weterani”, którzy ukończyli studia, podjęli pracę zawodow± i założyli rodziny mieli inne potrzeby turystyczne, niż ¶rodowisko studenckie. St±d też formuła klubu osiedlowego, nastawionego na imprezy dla rodzin z małymi i dorastaj±cymi dziećmi. Wybór padł na Oddział Ursynowski PTTK ze względu na jego prężno¶ć organizacyjn± oraz zamieszkanie wielu założycieli na Ursynowie lub w s±siaduj±cych dzielnicach.

Podobnie jak studencki „Vagabundus”, UKTR rozpocz±ł z marszu sw± działalno¶ć–pierwsza wycieczka piesza do Lasu Kabackiego odbyła się już 26.01.1986 r.

Formy działalno¶ci UKTR różniły się zasadniczo od studenckiego „Vagabundusa”. Dominowały 1-dniowe wycieczki rowerowe po południowych okolicach Warszawy, startuj±ce sprzed siedziby Oddziału przy ul. Służby Polsce 2 (obecnie ul. Kazimierza Kardasia „Orkana”). Na pobliskim boisku szkolnym wiosn± i jesieni± były organizowane giełdy sprzętu rowerowego oraz festyny rowerowe dla najmłodszych. Nawet nazwa ("klub turystyki rowerowej" w odróżnieniu od powszechnie używanej w PTTK nazwy „turystyka kolarska”) miała podkre¶lać bardziej rekreacyjny i mniej „wyczynowy” charakter nowego klubu. W siedzibie Oddziału, w trakcie cotygodniowych spotkań odbywały się pokazy slajdów (często z udziałem kadry studenckiego „Vagabundusa"), wieczory piosenki turystycznej, porady sprzętowe, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, bale sylwestrowe i karnawałowe itp. Organizowano też rowerowe zawody na orientację po Lesie Kabackim, a zim± –wycieczki piesze, pieszo-narciarskie (bywał jeszcze ¶nieg!) i krajoznawcze, np. zwiedzanie cmentarzy i muzeów warszawskich. Ogłoszenia o wycieczkach były publikowane w prasie warszawskiej i osiedlowej na Ursynowie i Mokotowie, m.in. w "Pa¶mie", "Passie" i "Głosie Południa".

Odbywały się też imprezy dwu-, i wielodniowe, np. wycieczki rowerowe na przełomie kwietnia i maja i w okresie ¶więta Bożego Ciała oraz letni obóz wędrowny. Zachowały się one w kalendarzu klubowym do dnia dzisiejszego. To samo dotyczy corocznej wycieczki ornitologicznej (maj) oraz wycieczki na „Pieczenie ziemniaka” (koniec paĽdziernika). W odróżnieniu od studenckiego „Vagabundusa”, UKTR nie organizował rajdów i zlotów kolarskich, niekiedy tylko grupy klubowiczów uczestniczyły w imprezach organizowanych przez inne koła i kluby, w tym „Vagabundus”, „Wektor” i „Kinowa”.

Prawie od samego pocz±tku istnienia UKTR trasy letnich obozów rowerowych wychodziły poza granice Polski. W latach 1987-1988 była to Czechosłowacja. W roku 1989 UKTR zawarł porozumienie z Moskiewskim Klubem Turystycznym o wymianie pięciu grup rowerzystów. W realizacji tego porozumienia uczestniczył także studencki "Vagabundus". Zainicjowało to długoletni okres penetracji turystycznej krajów d. ZSRR – nie tylko latem, ale i wiosn±. PóĽniej, już w latach dziewięćdziesi±tych i w nowym Tysi±cleciu doszły Skandynawia, Europa Zachodnia (ł±cznie z Wyspami Brytyjskimi), Bałkany, Turcja, Cypr i Maroko.

Model klubu osiedlowego, ukierunkowanego na turystykę rodzinn±, przetrwał do pocz±tku lat 90-tych. Pokolenie dzieci założycieli Klubu zaczęło dorastać. W Klubie pojawiało się coraz więcej nowych członków, nie zwi±zanych w przeszło¶ci ze studenckim „Vagabundusem” i spoza Ursynowa. Czę¶ciowo wynikało to z zaniechania działalno¶ci przez inne kluby kolarskie PTTK w Warszawie. Rosło zapotrzebowanie na popularne wycieczki niedzielne i wielodniowe, niezależnie do wieku uczestników. W rezultacie UKTR stał się klubem ogólnowarszawskim. Zmieniało się również otoczenie. Sklepy rowerowe zapełniły się rowerami, czę¶ciami zamiennymi i ekwipunkiem; znikła więc potrzeba organizacji giełd rowerowych. Prężny niegdy¶ Oddział Ursynowski PTTK wpadł w trudno¶ci finansowe, kadrowe i organizacyjne. W latach 90-tych dwukrotnie zmieniał lokal na terenie Ursynowa, aż wreszcie zaprzestał działalno¶ci i został zlikwidowany w 1999 r.

UKTR kontynuował swoj± działalno¶ć, przez dwa lata (1999-2001) poza strukturami PTTK. Nie była to łatwa sytuacja. Klub pozostał bez wsparcia organizacyjnego, choć mógł ci±gle korzystać z lokalu Natolińskiego O¶rodka Kultury przy ul. Na Uboczu 3 na comiesięczne spotkania. Nadal ogłaszano wycieczki w prasie oraz poprzez ulotki, rozdawane na wycieczkach. Liczba wycieczek, liczba ich uczestników oraz członków i sympatyków Klubu uległa jednak zmniejszeniu.

Przełom nast±pił stopniowo, poczynaj±c od jesieni 1999 r. Coroczna impreza „Pieczenie ziemniaka” w „Zimnych Dołach” koło Żabieńca w paĽdzierniku 1999 r. została poł±czona z obchodami 30-lecia studenckiego „Vagabundusa”. Poza stałymi bywalcami wzięli w niej udział weterani studenckiego „Vagabundusa”. Sporz±dzone zostały listy adresowe wszystkich obecnych i rozpoczęto praktykę rozsyłania informacji o wycieczkach klubowych poczt± elektroniczn±. Zwiększyło to frekwencję. Działalno¶ć Klubu uległa ponownemu ożywieniu.

Rok 2001 przyniósł w życiu Klubu trzy istotne zmiany organizacyjne: (1) przył±czenie się do Oddziału PTTK „Mazowsze”; (2) powrót do nazwy „Vagabundus”, która została dodana do istniej±cej nazwy Klubu (studencki "Vagabundus" zaprzestał działalno¶ci w 1992 r.) oraz (3) wybór nowego, odmłodzonego Zarz±du, który wzi±ł się energicznie za rozwój Klubu.

Wkrótce pojawiła się klubowa strona internetowa, która pomogła rozpropagować wycieczki „Vagabundusa” na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Od 2012 r. działa także profil „Vagabundusa” na Facebook. W rezultacie zastosowania elektronicznych ¶rodków komunikacji w kolejnych latach przybywało nowych członków i sympatyków, w tym chętnych do organizacji wycieczek i wypraw rowerowych. Trend wznosz±cy trwa do dnia dzisiejszego.

Więcej informacji nt. historii UKTR, AKTKol "Vagabundus" oraz współczesnego UKTR PTTK "Vagabundus" (które w sumie składaj± się na ponad 51-letni± historię naszego Klubu) można znaleĽć na naszej stronie internetowej w następuj±cych zakładkach:

- Historia Klubu - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=11

- Odeszli na zawsze - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=23

- Władze AKTKol PTTK "Vagabundus" - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=26

- Władze UKTR PTTK "Vagabundus" - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=1

- Najciekawsze imprezy AKTKol PTTK "Vagabundus" - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=30

- Najciekawsze imprezy UKTR PTTK "Vagabundus" - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=12

- Obchody 50-lecia Klubu - zob. http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=31

Niestety warunki pandemiczne uniemożliwiaj± nam wspólne uczczenie rocznicy powstania UKTR w dniu jubileuszu. Ale postaramy się zorganizować imprezę turystyczn± z tej okazji w póĽniejszym terminie.

Zarz±d UKTR PTTK "Vagabundus"
MAPA
Wygenerowano w sekund: 0.02
6,212,490 unikalne wizyty